สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า และข้อมูลอื่นๆ ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
1.)  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยให้ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ มาที่
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-203-873

ภายในวันที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

(ศอ.บต. จะยึดวันประทับตราส่งไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2564  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่  https://sbpac.thaijobjob.com  แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด                        
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กุมภาพันธ์ 2564  ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย  
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 400 บาท
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น